SWIM TO LIVE

Mang theo hệ tư tưởng và lối sống của Nike, Nike Swim chú trọng vào sức khoẻ và lối sống năng động. Tích hợp đồ bơi vào câu chuyện về phong cách sống, Nike Swim là sự lựa chọn thích hợp cho mọi hoạt động thể thao.